Infinite Tai Chi

Sensei Kolesnikov teaches Infinite Tai Chi at the Oldham dojo at 6pm on Tuesdays.

Tai Chi posture
Tai Chi posture
Sensei Kolesnikov in Tai Chi postures


Return to the Home Page